Under My Hijab

137
Vitabu vya Picha vya Wasomaji Wanaoanza

Maelezo

Kimeandikwa na Hena Khan
Kimechapishwa na Lee & Low Books

As a young girl observes that each of the six women in her life wears her hijab and hair in a different way, she considers how to express her own style one day.